Norské fondy

Díky Norským fondům přispívá Norské království na zmírnění sociálních a ekonomických rozdílů a posilování bilaterálních vztahů mezi Norskem a vybranými evropskými státy. Norsko úzce spolupracuje se zeměmi EEA.

Pro období 2009-14 přispělo Norské království €1.7 mld. Granty jsou učené pro neziskové organizace, výzkum a akademické instituce, veřejný i soukromý sektor ve 12 z nejnovějších členů EU, Řecka, Portugalska a Španělska. Existuje široké pole spolupráce mezi zeměmi a aktivity musí být implementovány do roku 2016.

Klíčové oblasti jsou ochrana životního prostředí, změna klimatu, výzkum a vzdělávání, zdraví a děti, rovnost pohlaví, spravedlnost a kulturní dědictví.

ISBM je zapojeno do výzkumného projektu Creation of Teaching Methods in Lifelong Learning Programmes (NF-CZ07-ICP-1-0302014) realizovaného díky grantu Norského království – Norské fondy. Na projektu spolupracují vybraní lektoři ISBM doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová a prof. Ing. Ivan Nový, CSc spolu s členy Katedry psychologie a sociologie řízení na Fakultě podnikohospodářské (Ing. Hana Lorencová, Ph.D. a Ing. Kateřina Půbalová). Norským partnerem projektu je škola Sogn og Fjordane University College.

Cílem projektu je posílení spolupráce mezi VŠE a norskou partnerskou institucí, a to především pomocí sdílení výukových materiálů, postupů a zkušeností. Právě na základě sdílení zkušeností a společného výzkumného projektu bude vytvořen sylabus kurzu psaní odborných textů. Celková délka projektu je jeden rok s počátkem v září 2014.

Projekt byl podpořen v rámci fondů EHP a Norských fondů – Program Spolupráce škol a stipendia (CZO7). Kontaktní osobou je doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová (eva.jarosova2@vse.cz).

Aktuality

15. – 20. 5.  Návštěva partnerské instituce Sogn og Fjordane University College

V květnu navštívily doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová a Ing. Hana Lorencová, Ph.D. partnerskou instituci Sogn og Fjordane University College v Norsku. Programem návštěvy bylo projednání výsledků dotazníkového šetření, diskuze nad sylabem kurzu „Scientific Writing Skills“ (psaní odborných textů), či dosavadním průběhem výzkumu a jeho dalšího směřování.

14. 6.            Seznámení vedení fakulty s průběhem výzkumu

Prezentace průběhu výzkumu a dosavadních výsledků šetření vedení Fakulty podnikohospodářské (FPH) – za účasti děkana fakulty prof. Ing. Ivana Nového, CSc. a proděkana pro vědu, výzkum a doktorské studium doc. Ing. Mgr. Martina Lukeše, Ph.D. Dále byly prezentaci přítomni členové Katedry psychologie a sociologie řízení FPH.

15. 6.            Workshop

Workshop proběhl v rámci Kurzu pro mladé učitele, kde byly zájemcům z řad doktorandů a vyučujících VŠE prezentovány dosavadní výsledky dotazníkového šetření.

 

Logo_Norway_grant_orez