Struktura programu

Organizace studia

Organizace studia je tvořena modulově, každý modul je složen z dílčích kurzů.

1. ročník

Management Basics

Modul poskytuje rámcové znalosti, teorie a porozumění vztahující se k základům managementu a mezinárodního managementu. Zkoumá vhodné strategie k úspěšnému fungování ve 21. století.

Modul se skládá z následujících kurzů:

Bližší informace k modulu naleznete zde.

HR Management

Cílem tohoto modulu je prohloubit znalosti v oblasti vedení lidí jako jednotlivců, pracovních skupin či týmů. Sociální kompetence manažera ve vztahu k jeho sociálnímu okolí je klíčovou kompetencí manažera, na které závisí úspěch řízení.

Modul je tvořen čtyřmi předměty, které jsou velmi úzce provázány:

Bližší informace k modulu naleznete zde.

Framework of Economics

Tento modul seznamuje studenty s principy, které jsou v pozadí problémů, jež manažeři soukromých společností, jakož i veřejných institucí, musí řešit každý den. Tento modul se zabývá nalézáním optimálního způsobu, jak organizovat jednotlivé informace do komplexního systému tak, aby mohly poskytovat účinnou pomoc při manažerském rozhodování. Předměty modulu by měly také pomoci manažerům lépe porozumět tržnímu prostředí jejich firmy či instituce, jehož je součástí.

Modul je tvořen kurzy:

Bližší informace k modulu naleznete zde.

Corporate Governance, Legal Environment and Business Ethics

Tento modul se zabývá na jedné straně historií, definicemi, cíli a příklady z vedení a kontroly společností a jejich strategií. Na druhé straně poskytuje nezbytný právní rámec, jako je právní řízení rizik, základní strategie ručení, základy duševního vlastnictví a základy ve fúzích a akvizicích. Cílem tohoto modulu je implementace „corporate governance“, strategie v rámci podniku a její využití pro lepší postavení na trhu. Modul se však nezabývá jen aplikovatelností právního řízení, ale rovněž základy hospodářské etiky a postavení etického myšlení v podnikatelském prostředí v České republice a EU.

Modul je tvořen kurzy:

Bližší informace k modulu naleznete zde.

Marketing

Cílem tohoto modulu je poskytnout studentům hlubší znalosti o marketingu, zejména z oblasti marketingového řízení a rozhodování, dále rozvíjet schopnosti analyzovat marketingové prostředí s důrazem na rostoucí význam zákazníka. Vzhledem k novým trendům, měnícím se podmínkám v podnikání. Jak marketingový koncept proniká do jiných oblastí společnosti. Podstatou tohoto modulu je také posílení schopnosti pružné specifikace marketingových principů při řešení konkrétních problémů a aplikací. Tento modul věnuje blíže pozornost chování spotřebitele, neboť jeho význam se v oblasti marketingu a řízení zvyšuje.

Modul se skládá ze dvou kurzů:

Bližší informace k modulu naleznete zde.

Term-Paper

Cílem tohoto kurzu je zpracování seminární výzkumné práce. Dovednosti získané v tomto kurzu jsou velmi cenné pro budoucí zpracování závěrečné práce (Master Thesis). Posluchači se zde naučí základním metodám výzkumu a získají zároveň reálnou zkušenost s jejich použitím.

Bližší informace naleznete zde.

2. ročník

Accounting, Taxation and Auditing

Absolventi tohoto modulu by měli být schopni interpretovat finanční pozici a výkonnost účetní jednotky na základě jejích finančních výkazů. Také by měli porozumět procesu přípravy finančních výkazů. Kromě toho by měli být schopni posoudit daňové dopady jednotlivých operací. Absolventi se dále naučí využít finanční informace pro řídící účely (controlling, rozhodování, atd.) a měli by být schopni navrhnout účetní model, který by poskytoval vhodný informační vstup. Poslední, ale neméně důležitý cíl modulu, je naučit posluchače porozumět, jak jsou finanční informace revidovány a kontrolovány, aby bylo možné posuzovat jejich spolehlivost.

Modul je tvořen následujícími kurzy:

Bližší informace k modulu naleznete zde.

Financial Management

Vysvětlení základů financí. Fungování finančních a peněžních trhů ve vztahu k podnikatelské sféře. Základní cíl manažerských financí, aktuální nástroje a metody. Řízení hodnoty společnosti. Správa a zabezpečení investic, řízení hodnoty podnikových aktiv.

Modul se skládá z kurzů:

Bližší informace k modulu naleznete zde.

Information Management

Rámec modulu představuje metody a nástroje informačního managementu. Jádrem modulu je prezentace zásad efektivního využití, vývoj a inovace IS/ICT v podnicích. Důraz je kladen na vhodný vztah mezi IS/ICT a podnikovými procesy, metrikami a metodami měření a modely IS/ICT managementu.

Modul je tvořen těmito kurzy:

Bližší informace k modulu naleznete zde.

Strategic Management

Cílem tohoto modulu je poskytnout studentům cenné informace o klíčových úkolech, zejména v top managementu. Student by se měl naučit, že současná realita je předmětem změny, a vzít toto v úvahu každodenní manažerské práci. Pochopit vývoj v organizaci s ohledem na vývoj (v dlouhodobém pohledu) příslušného okolí, konkurence, požadavků zákazníků, atd. Připravit strategický koncept pro konkrétní firmu. Pochopit výhody, ale na druhé straně také limity projektového řízení. Posluchač by měl vědět, kdy je vhodné využít projektové řízení a jak řídit projekt efektivně.

Modul se skládá z těchto dílčích kurzů:

Bližší informace k modulu naleznete zde.

Business and Entrepreneurship

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní přehled o entrepreneurshipu a související motivaci. Dále poskytnout a rozvíjet schopnosti, které jsou nutné při zahájení podnikatelské činnosti a ukázat specifika managementu na konkrétních úrovních ve firmách. Cílem je také poskytnout studentům znalosti a dovednosti pro přípravu, vyhodnocení a analýzu investic  a rizika. Kurz poskytne kompletní přehled o oceňování podniků a rozdílných metodách a přístupech k oceňování podniků.

Modul se skládá z těchto dílčích kurzů:

Bližší informace k modulu naleznete zde.

Business Project

Cílem tohoto kurzu je zpracování seminární práce. Obecným cílem Business projectu je reagovat profesionálně na reálný problém z oblasti managementu. Podnikatelský projekt se zaměřuje na situaci firem, v nichž MBA studenti pracují. Důraz je kladen na realistické, praktické návrhy, které budou mít dopad na jejich organizaci a její budoucí strategii. Tento projekt může být použit jako pilotní projekt pro závěrečnou práci – Master Thesis.

Bližší informace naleznete zde.

3. ročník

Master Thesis

Závěrečná práce (Master Thesis) by měla být důkazem o schopnostech absolventa provádět nezávislá šetření a prezentovat výsledky v jasné a systematické podobě. Práce by měla směřovat ke vhodně formulovanému výzkumnému záměru studenta.

Student tak může v rámci tohoto záměru:

Bližší informace k modulu naleznete zde.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague