Termíny

18.6.2018 - 18.6.2019 - Přijímací řízení – MBA studium

Hledat
Pokročilé hledání
Proč studovat MBA

Titul MBA (Master of Business Administration) je v současné době kvalifikačním standarde19221522m špičkových manažerů. MBA studium klade velký důraz na propojení teorie s praxí, součástí studia je také řešení konkrétních problémů z prostředí firmy manažera. Absolventi získají ucelený strategický pohled na řízení společnosti. Studium MBA významně zvyšuje hodnotu na trhu práce, významné společnosti se již dnes cíleně zaměřují na nábor manažerů s MBA.

Studiem MBA získáte

 • nadstandardní manažerské vzdělání
 • nové poznatky z oblasti řízení firmy propojené s praxí
 • vyšší hodnotu pro firmu, ve které působíte
 • vysokou prestiž a konkurenceschopnost na trhu práce
 • akreditovaný světově uznávaný titul MBA
 • významné kontakty s manažery různých oborů

Proč studovat MBA na ISBM FPH VŠE

 • jsme jediná fakulta s prestižní akreditací EQUIS v České republice.
 • zázemí prestižní české univerzity v oblasti ekonomického vzdělání (VŠE), pravidelně se umísťující na předních místech místech v žebříčcích Financial Times a Eduniversal.
 • program MBA na VŠE 2 roky po sobě drží třetí místo pro východní Evropu v rámci žebříčku MBA škol Eduniversal
 • vysoká kvalita studijního programu (první veřejná vysoká škola s prestižní mezinárodní akreditací FIBAA)
 • plně uznatelné vzdělání v Evropě
 • výuka formou dvoudenních soustředění (pátek a sobota)
 • elitní lektoři: univerzitní a vysokoškolští profesoři, experti a specialisté z praxe, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni
 • účinné a moderní výukové metody
 • moderní výukové prostory
 • možnost studia vybraného modulu na zahraniční partnerské univerzitě
 • úspěšní absolventi, kteří úspěšně využili titul MBA k rozvoji kariéry

Co znamená program MBA a proč jej absolvovat

Ze své dlouholeté koordinátorské praxe programů MBA si spolu se svými kolegy uvědomuji, že pro české prostředí je stále znovu potřeba vysvětlovat: Co znamená program MBA, proč ho vyučujeme, a v čem se liší od jiného typu manažerského vzdělávání. Jak poznáme dobrý program od méně kvalitního? Odpovědi jsou důležité pro školy, výběr lektorů a vzdělávacích koncepcí, a také pro zájemce o studium, kteří často do něj investují nemalé finanční prostředky, čas a úsilí. Na položenou otázku odpovídám jednak z vlastní zkušenosti absolventa programu či jako současný lektor, a pak odpovídám jako zástupce vysoké školy, která do svého univerzitního vzdělávání aktivně zapojuje firemní a manažerské vzdělávání. Nakonec se však můžeme orientovat i pomocí mezinárodních regulí a praxe s MBA programy v zahraničí. Konkrétně odkazujeme na anglickou verzi evropské akreditační komise (EQUAL-Guidelines), která slouží jako vodítko pro Českou asociací MBA škol (CAMBAS).

Následný popis je užitečný pro vysoké školy, studenty, ale rovněž pro firmy, které by chtěly na takový program vyslat své manažery. Daný popis je nutný pro celou společnost, která by měla vědět, co který program a titul znamená, abychom jej byli schopni odlišit od různých, především velmi nekvalitních či dokonce až podvodných programů a titulů.

Titul, charakteristika a kategorie

Titul MBA je v České republice převzat z anglosaské vysokoškolské tradice (Business Schools) a využívané manažerské praxe. Protože v českém školském zákoně tento druh studia není právně zakomponován, odvoláváme se na zahraniční kritéria. Ta byla převzata i do české evaluační instituce CAMBAS (Česká asociace MBA škol), která u nás dané programy kriticky sleduje a vyhodnocuje svou vlastní akreditací. Ačkoliv čistě „právně“ může „diplom MBA“ rozdávat kterákoliv vzdělavatelsky zaměřená agentura či škola byť za několik víkendových setkání, zodpovědný zájemce a také nároční zaměstnavatelé si jistě všímají, kdo daný titul absolventovi (uchazeči) propůjčil a podle toho se pro studium či absolventa rozhodují. Rozdíly jsou totiž obrovské především u těch, kdo tento program vlastní školy nechal podrobit mezinárodní uznávané mezinárodní akreditaci (AACSB, EQUIS, FIBAA, EMBA). Jiná možnost se u nás praktikuje zastřešením programu zahraniční univerzitou. MBA na VŠE je akreditováno právě prestižní akreditací FIBAA až do roku 2020. Fakulta podnikohospodářská je jako jako jediná v České republice akreditována prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS.

Studium MBA chápeme jako obecnou, postgraduální kvalifikaci, kterou v celém světě řadíme na úroveň magisterského studia. To zní jistě velmi vznešeně, pro mnohé také lákavě, jenže zároveň toto označení musí odpovídat jasným předpokladům. Musí odpovídat požadovanému intelektuálnímu a akademickému standardu pro magisterské tituly a samozřejmě i osobní úrovně studenta. Jedná se o prakticky zaměřené studium, tedy vhodné pro takového kandidáta, který již několik let pracuje v samostatně zodpovědné pozici. Ve studijní skupině tak nevyužívá jen zkušeností a výuky lektorů, nýbrž také svých spolustudentů, kteří splňují stejná kritéria. V tomto smyslu program nabízí zkvalitnění dosavadních profesních zkušeností a často i urychlení vlastní kariéry podle svého oboru či zaměření.   S deklarovaným praktickým zaměřením na bázi akademického prostředí se tedy program MBA zásadně liší od standardních firemních kurzů (praktických tréninků) či běžných vysokoškolských programů zaměřených více méně teoreticky. Postgraduální program nabízí komplexní strategické (vysokoškolské) vzdělání ve vybraných modulech a předmětech s orientací na praktické potřeby ve firmách či institucích, ze kterých studenti přicházejí.

Výběr studentů

Pro “magisterský” program vyžaduje mezinárodně akreditovaná instituce od kandidátů minimálně bakalářský stupeň vzdělání, praktickou zkušenost (alespoň 2 – 3 roky) a znalost cizího jazyka (nejčastěji angličtiny). Ale najdeme u nás i program německý, španělský a francouzský. Jen výjimečně (1-2 procenta studentů) se připouští do programu kandidát, který nemá bakalářský diplom, ale zastával nejméně 7 let vyšší manažerskou funkci (ředitel, náměstek apod.) a prokazuje dlouhodobou mezinárodní úspěšnou praxi spolu s řadou speciálních firemních kurzů, atestací či doporučení vrcholového managementu. Každé přijímací řízení (interview) musí být předem definováno jako rigorózní proces výběru. Kvalita uchazečů je důležitá pro udržení kvality následného programu.

Délka studia

Vzhledem k tomu, co jsme si uvedli již výše, je přirozené, že program MBA nemůže trvat kratší dobu než jeden rok formou denního studia, anebo přiměřeně delší dobu (2 – 2,5 roku) dálkového studia, kdy studenti docházejí na přenášky a konzultace jednou-dvakrát měsíčně. Minimální kreditní hodnota programu musí být 60 ECTS (a sahá až do výše 110 ECTS). To tedy znamená, že student musí splnit minimálně 1800 hodin předepsaného studia různou formou, konkrétně se však doporučuje 400 kontaktních hodin.

Hodinová dotace programu odpovídá také jeho obsahovému zaměření a formě studia. Předpokládáme velmi důležitý osobní kontakt s lektory a mezi studenty navzájem (to je výhoda vůči on-line programům). Výuka musí splňovat intelektuální nároky, kritickou reflexi daného předmětu a osobní úsilí s prokazatelnými výsledky studia (testy, seminární práce, ročníkové práce, závěrečná diplomová práce v cizím jazyce). Studium MBA je tedy odlišné tím, že tvoří vhodnou kombinaci teoretického a prakticky zaměřeného programu, jehož výsledkem je praktická – odborná firemní aplikace určitého řešení definovaných problémů. K němu mají studenti dospět jak osobní přípravou na výuku, tak aktivní účastí na seminářích, interakcí s lektorem a také s ostatními studenty. Právě mezi studenty dochází ke kombinaci a výměně odborných perspektiv na vyučovanou látku a její problematiku. Nakonec se student připravuje ještě před ohlášenou zkouškou či přípravou písemné práce.

Znalosti a porozumění

V programu MBA očekáváme, že bude studentům zprostředkován široký, analytický, kritický a integrovaný přístup k řešení manažerských úkolů. Absolvent by měl být schopen doložit relevantní znalosti, porozumění a schopnost praktické aplikace získaných poznatků. Jeho přístup by měl být kritický s využitím dlouhodobé strategické a odpovědné perspektivy. Absolvent musí prokázat také osobnostní a vůdčí profil potřebný pro současné náročné manažerské úkoly uprostřed složitého a komplexního stále se měnícího podnikatelského či institučního prostředí.  Mluvíme o “Strategy and Leadership” jako o jádru studie MBA, protože chceme podporovat manažerský rozvoj našich studentů pro jejich manažerskou a vůdčí roli, která je potřebná pro zvládání současných a budoucích úkolů v globalizovaném ekonomickém prostředí. Obsah studia tedy musí vést k posílení manažerské schopnosti samostatně a kriticky myslet, činit správná rozhodnutí, podle nich jednat - a vést k tomu i své týmy.

Také v České republice se usadil širší přístup ke studiu v tom smyslu, že vyučuje nejen mladé inženýry – ekonomy, finančníky, odborníky na IT apod., ale také pracovníky neziskových organizací, vládních či kulturních anebo zdravotních a jiných veřejných a soukromých institucí.  Z uvedení této šíře si jistě rovněž uvědomujeme, že studium musí zahrnovat podobně širokou platformu povinných předmětů. Ty obsahují externí prostředí s různými ekonomickými, finančními, technologickými, právními, společenskými (tedy i politickými) důrazy. Program souvisí proto s dalšími interními, osobnostními důrazy jako je personalistika, osobnost manažera, logika, komunikace, řešení problémů, organizační chování. Zde nesmíme zapomínat na aktuální potřeby etického myšlení a jednání, manažerskou odpovědnost a ekologické dopady podnikání. Bez těchto předmětů dnes už ani studium neprojde mezinárodní akreditací - a přesto je mnohé školy vůbec nemají ve svém programu. Typickým důrazem programu MBA je nakonec jeho mezinárodní rozměr, mezinárodní finance, právo, globální ekonomie, politické trendy atd. Zde vidíme, jak je důležitá znalost cizích jazyků a přirozeně i výuka v cizím jazyce.

Dovednosti (skills)

Úspěšný absolvent programu MBA by měl být schopen prokázat celou řadu kognitivních, intelektuálních znalostí a rozhled, ovšem i připravenost pro zvládání důležitých praktických situací. Např. uvádíme:

 • kognitivní dovednosti kritického analytického a syntetického myšlení. To zahrnuje schopnost identifikovat domněnky, vyhodnotit stanoviska, využít důkazových metod, argumentace, implikace hodnot a jejich generalizaci
 • efektivní řešení problémů a rozhodování pomocí kvalitativních a kvantitativních metod zkoumání a hodnocení
 • schopnost kreativity a inovace s jejich praktickou aplikací podle svého oboru a zaměření
 • efektivní komunikaci, ústní a písemný kultivovaný projev v mateřské a cizím jazyce s využitím argumentačních přístupů pro účely prezentace, přesvědčení či standardních zpráv
 • interpersonální dovednosti, efektivní naslouchání, vyjednávání, přesvědčování a sdělování důležitých informací vhodnou formou (prezentace)
 • numerické schopnosti – matematické a kvantitativní, statistické analýzy, jejich interpretaci a výklad, který bude vhodně podporovat manažerské myšlení a rozhodování
 • efektivní využívání komunikačních a informačních technologií a jejich aplikace v hospodářské organizaci
 • efektivní organizace a plánování vlastního času, motivace, osobní iniciativnost a podnikavost
 • efektivní prezentace, vůdcovství a řízení týmu, vhodné ovlivňování a řízení lidí
 • projektové myšlení a řízení
 • schopnost rozpoznávat hodnotové krize a etická dilemata, umění se eticky orientovat a odpovědně rozhodovat v celé šíří hospodářského a společenského i ekologického prostředí pro současnost a také s ohledem na budoucí generace
 • schopnost vést výzkumný projekt (ročníkovou práci, závěrečnou práci), analyzovat situaci, data, vhodné metody a vyhodnocování

Nárok na lektory

Kromě nároku na vzdělávací instituci, která tvoří kurikulum a vzdělávací systém, záleží především na samotných učitelích. Hodnocena je rovněž jejich práce pomocí osobních reakcí studentů či vyplněných dotazníků. Kritéria pro jejich výběr jsou např.:

 • odbornost (sledované poměry mezi magistry, inženýry, doktory a docenty či profesory)
 • praktická zkušenost
 • mezinárodní zkušenost
 • pedagogická osobnost (schopnost integrovat svůj předmět do představeného celku, navazovat doplňovat v osobním kontaktu se studenty).

Vyhodnocení studia

Je velmi důležité si uvědomit, že každý program je tak kvalitní, jak dokáže prokázat u svých absolventů jejich nově nabyté znalosti a schopnosti. Rozhodně tedy nestačí jen program nějak absolvovat (vyslechnout, odsedět, pročíst si vybrané texty), ale také se podrobit přísným písemným či ústním zkouškám. Ty musí být zaměřené na vyučovanou látku, jasně formulované a měřitelné pomocí známých hodnotících metod a forem.

Jen takto koncipovaný a vedený program patřičnou vzdělávací institucí bude mít význam jak pro student tak pro firmy a další organizace či rozvoj celé společnosti.  Jasnými kritérii programu budeme daleko více schopni odlišovat vzdělání kvalitní od nekvalitního, a podle toho se ve své manažerské praxi rozhodovat.

Kontakt

Více informací o procesu přihlášky se dozvíte zde.

Máte - li jakýkoliv dotaz ohledně studia, neváhejte nás kontaktovat:

Michaela Sochorová

Místnost: Rajská budova, 4. patro, č. dveří RB 436A

Telefon:   +420 224 098 542

Email:       michaela.sochorova [at] vse.cz,

Mgr. Markéta Dianová, Ph.D., MBA

Telefon (mobil): +420 605 139 317