Fond partnerství

O projektu

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY

Název projektu               

Přenos know-how: Udržitelná podniková zodpovědnost jako základ v podnikatelském prostředí.   Propojení se vzděláváním na českých univerzitách.

Důvody projektu

Prvním z důvodů je historická podmíněnost. Po pádu železné opony byla v západním světě velmi populární neoliberální ekonomie, takže její přívrženci v roli poradců, expertů a investorů prosazovali ve východoevropských zemích rozvoj volného tržního hospodářství. Maximalizace zisku při sledování vlastních zájmů byla považována víceméně za jedinou odpovědnost podnikatele a v souladu s tímto postojem podporována. Sociální a ekologická odpovědnost byla přitom často zanedbávána. Hlavně v letech českého rozmachu po převratu byl pochopitelně kladen důraz na optimalizaci výrobních procesů se zaměřením na větší efektivitu, což také striktně vyžadovaly i zahraniční mateřské společnosti. Tomu se přizpůsobila výuka a výzkum na univerzitách a obchodních školách. Nutnost zohledňovat vedlejší, zpětné a nepřímé dopady v sociální a ekologické oblasti zůstala tehdy mimo zorné pole. Úkolem následujícího výkladu je proto ozřejmit potřebu dohnat zmíněný deficit.

Globální výchozí situace

Světové hospodářství zažívá už déle než deset let vlny krizí, které jsou většinou spojeny též s propady na burzách. Za této situace stále více sílí volání po větší „udržitelnosti“ (Sustainability) a „společenské odpovědnosti“ (Corporate Responsibility). Již od roku 2002, kdy byly odhaleny účetní podvody u firem jako Enron a Worldcom, požaduje americký zákonodárce ve svém „Sarbanes Oxley Act“, aby top manažeři veřejně obchodovaných společností převzali individuální a firemní odpovědnost za transparentnost všech kapitálových toků a také za dodržování zákonných norem u všech zaměstnanců.

Podniky jsou navíc důkladně sledovány nejrůznějšími organizacemi, musejí plnit rostoucí očekávání svých zúčastněných stran a jsou konfrontovány s postupujícím omezováním zdrojů. Ropná katastrofa v Mexickém zálivu nebo nukleární katastrofa ve Fukushimě jsou názornými příklady. Jednostranné zaměření zodpovídajících firem na zisk způsobilo, že špatná pověst dopadla na celé branže. Světové ankety KPMG, Accenture nebo PwC navíc dokládají, že ředitelé firem pokládají příspěvek k „udržitelnému rozvoji“ (sustainable development) a převzetí sociální a ekologické odpovědnosti za rozhodující činitel pro budoucí obchodní úspěch. Také velká část konečných spotřebitelů dává přednost výrobkům, které byly prokazatelně vyrobeny s ohledem na sociální prostředí a na přírodu. Sociologové toto sociální hnutí již označili pojmem LOHAS (= Lifestyle of Health and Sustainability). V každém případě reprezentují celosvětově údajně už stovky miliard na trhu.

Aby se podnikatelé v budoucnu úspěšně uplatnili na trhu, jsou stále více nuceni přebírat udržitelnou společenskou odpovědnost (sustainable corporate responsibility). Zároveň jsou konfrontováni s problémem, co tedy konkrétně tato výzva pro ně znamená. Existuje totiž příliš mnoho různých, zčásti protichůdných výkladů dané problematiky.

Mnoho podniků již akceptuje zásady zahrnující určité normy, jako například deset principů programu United Nations Global Compact(respektování lidských práv, dodržování směrnic Mezinárodní organizace práce / International Labor Organisation, minimalizace poškozování životního prostředí, boj proti korupci), avšak jak si jimi budou konkrétně řídit v případě konfliktu, to zůstává otevřeno. Na druhé straně mnoho etablovaných vedoucích pracovníků ještě vůbec není poučeno o tom, jak plnit komplexní požadavky udržitelného hospodaření. Stále více podniků si proto klade otázku, zda a do jaké míry budou vůbec umět vyhovět globálním výzvám své odpovědnosti.

Výzva pro univerzity a obchodní školy

Univerzity a obchodní školy, na nichž většina dnešních vedoucích pracovníků absolvovala studium podnikové ekonomiky nebo získala absolutorium MBA, tyto otázky zanedbávaly. Stále více studentů si proto stěžuje, že mnoho nabízených studijních programů se zaměřením na hospodářství propaguje výlučně staré modely pojednávající o „efektivitě trhů“ nebo jednostrannou koncepci Shareholder-Value, to jest maximalizaci zisku, přestože tyto postupy nejpozději v současné době prokazatelně selhaly. Proto v daném projektu připomeneme i známe principy manažerské odpovědnosti, jak je definuje společnost (“Principles for Responsible Mangement Education“ – UN-PRME, www.unprme.org), jejímž členem se VŠE v Praze stala.

Zásady manažerského vzdělávání v oblasti společenské odpovědnosti

OSN proto ve spolupráci s různými organizacemi a sítěmi vytyčila šest „Zásad manažerského vzdělávání v oblasti společenské odpovědnosti Univerzity a obchodní školy, které tyto zásady podepíší, se logicky dobrovolně zavazují, že

  1. ve výuce a výzkumu budou podporovat způsobilost svých studentů k udržitelnému hospodaření, citlivému k hodnotám,
  2. osvětlí studentům zásady programu UN-Global Compact a přispějí k jejich zavedení do podnikatelské praxe,
  3. ve výuce zprostředkují studentům zkušenosti z odpovědného vedení podniku,
  4. budou se angažovat v průzkumu možných příčin a dopadů udržitelné společenské odpovědnosti ve třech oblastech – ekonomické, sociální a ekologické,
  5. budou partnersky komunikovat s podnikateli a manažery o možnostech a hranicích udržitelné společenské odpovědnosti v praxi,
  6. budou aktivně vyhledávat a udržovat dialog s různými zúčastněnými stranami (jako např. docenty, podnikateli, politiky, zástupci nevládních organizací) o obtížných tématech udržitelné společenské odpovědnosti.

Důslednou realizací těchto směrnic se vzdělávací instituce mají v zásadě stát vzorem pro všechny své studenty, a to v tom ohledu, jak budou umět konkrétně zvládnout organizaci své udržitelné odpovědnosti. Uvedené zásady ostatně podepsalo už 485 vzdělávacích institucí z celého světa, přičemž zájem dalších roste. (Dosud) ovšem neexistuje kontrola, zda a jak podepsané instituce realizují dané zásady, zejména když konkrétní kroky k jejich zavedení vědomě zůstávají otevřené. Zde je žádoucí vlastní zodpovědnost vzdělávacích zařízení.

 

 

Fond partnerství

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY

V květnu 2004, při příležitosti vstupu České republiky do EU, vyčlenilo Švýcarsko sumu 110 miliard švýcarských franků na podporu České republiky v rámci snížení hospodářských rozdílů mezi krajinami východní a západní Evropy. Hlavním cílem této podpory jsou zvyšování kvality infrastruktury a životního prostředí, zvýšení kvality zdravotní starostlivosti, rozvoj privátního sektoru, výzkum, partnerství měst a obcí a podpora aktivit nestátních neziskových organizací.

Jedním ze schválených projektů v rámci této podpory je i projekt Fond Partnerství. Fond vznikl na podporu bilaterálních vztahů mezi českými a švýcarskými institucemi podobného charakteru (nestátní neziskové organizace, univerzity, města a obce apod.).

Tento fond podporuje i zde prezentovaný projekt.

Odkazy

 

Tým projektu

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY

1

 novy Prof. Ing. CSc.
Ivan Nový
VŠE v Praze Děkan Fakulty podnikohospodářské, odborník v oblasti manažerské psychologie a sociologie.

2

 kucera Mgr., Ph.D., MBA
Dušan Kučera
VŠE v Praze Manager exekutivního vzdělávání, programu MBA a lektor oboru Manažerská odpovědnost a etika, kandidát Ph.D.

3

 hnilica Doc. Ing., Ph.D.
Jiří Hnilica
VŠE v Praze Prorektor pro mezinárodní vztahy a IT, vedoucí katedry Strategie a odborník v oblasti finanční strategie
4  cramer  Dipl. – Hdl., Ph.D.
Tobias Cramer
VŠE v Praze Lektor oboru interkulturní vztahy, auditor mezinárodního programu MBA
5  riha Ing., Ph.D.
David Říha
VŠE v Praze Lektor na katedře marketingu se zaměřením na politické důslekdy Střední a Východní Evropy
6  tahal Mgr., Ph.D.
Radek Tahal
VŠE v Praze Lektor na katedře marketingu, výzkum v oblasti zákaznického chování
7  dedinova Ing. Kamila Dědinová VŠE v Praze Kandidátka Ph.D. na katedře managementu se zájmem o malé a střední podniky

 

Seminář 1

Projekt:

Know-how Transfer ZHAW-VŠE:
Unterricht von Unternehmensethik an tschechischen Universitäten,

 

Projekt-Nr.: 9710.6.12.5.0255.01
Datum Workshop 13.-15. Oktober 2014 VerfasserClaudia Pölderl
Teilnehmer VŠE: Ivan Nový, Dušan Kučera, David Říha, Radek Tahal,          Kamila Dedinova, ZHAW: Claudia Pölderl, Mathias Schüz, Khaldoun Dia-Eddine,Markus Prandini, Petronella Vervoort

 

Datum

Inhalt

Verantwortung

13. Okt

Ankunft in Zürich, Transfer vom Flughafen nach Winterthur

 

Stehlunch
Begrüssung, gegenseitige Vorstellung
Einführung sowie Abklärung der Erwartungen und Zielsetzung

Prof. Dr. Mathias Schüz,

Claudia Pölderl

 

Einführung in ein ganzheitliches Unternehmensverantwortungsmodell mit Schwerpunkt Unternehmensethik“, Teil 1

(Güterethik, Pflichtenethik)

Prof. Dr. Mathias Schüz,

 

Vorlesung mit Studierenden zu „Angewandte Unternehmensethik“

Prof. Dr. Mathias Schüz,

14. Okt

Einführung in ein ganzheitliches Unternehmensverantwortungsmodell mit Schwerpunkt  Unternehmensethik“, Teil 2 (Tugendethik)

Prof. Dr. Mathias Schüz

 

Aushandeln von Stakeholder-Interessen

Khaldoun Dia-Eddine

 

Q & A zum Vortrag über Stakeholder-Interessen

Khaldoun Dia-Eddine

Prof. Dr. Mathias Schüz

 

Reflexion der Lerninhalte und Vorbereitung der Diskussionsrunde

Alle

 

Expertenrunde “Unternehmensethik und deren Implementierung in der Lehre”

– Warum die tschechischen Universitäten Unterricht in Unternehmensethik brauchen

– Wie es vermittelt werden kann

– Was muss an Know-how an die tschechischen Universitäten geliefert werden

Alle

Gemeinsames Abend

 Alle

 Datum

Inhalt

Verantwortung

15. Okt

Neue Ansätze der Ethik, Teil 1

Prof. Dr. Mathias Schüz

 

Neue Ansätze der Ethik, Teil 2

Prof. Dr. Mathias Schüz

 

Planung der Aktivität 2 (Workshop im Januar)

Alle

 

Abschluss und Feedback

– Was habe ich gelernt?

– Welche offene Fragen habe ich noch?

Alle

 

Abfahrt

 

 

Informace

Zodpovědnost a etika v manažerském vzdělávání

Přístup česko-švýcarského dialogu

Mezinárodní konference / Internationale Konferenz:

17. 09. 2015

Vysoká škola ekonomická v Praze, RB 101

Verantwortung und Ethik in der Managementausbildung

Ein tschechisch – schweizerischer Ansatz

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland trough the Swiss Contribution to the enlarged European Union

e-mail: dusan.kucera@vse.cz